Skills You Need To Overcome Hard Times

🔎Khi phải đối diện với những khó khăn, thử thách, áp lực mà tất cả mọi thứ gần như muốn bế tắc thì bạn đã làm cách gì để vượt qua giai đoạn này? 🔥🔥🔥Trong buổi Terrific Thursday này, Mr. Nguyễn Thành Trung - Managing Director IQI Vietnam sẽ giúp bạn vượt qua những thử [...]
248 students enrolled

🔎Khi phải đối diện với những khó khăn, thử thách, áp lực mà tất cả mọi thứ gần như muốn bế tắc thì bạn đã làm cách gì để vượt qua giai đoạn này?

🔥🔥🔥Trong buổi Terrific Thursday này, Mr. Nguyễn Thành Trung – Managing Director IQI Vietnam sẽ giúp bạn vượt qua những thử thách trong cuộc sống với những chia sẻ “SKILLS YOU NEED TO OVERCOME HARD TIMES”.
Mọi khó khăn, thử thách chỉ là tạm thời nếu chúng ta có cái nhìn tích cực và tìm cách vượt qua.

1
Terrific Thursday 08.12 - SKILLS YOU NEED TO OVERCOME HARD TIMES
2
Terrific Thursday 08.12 - SKILLS YOU NEED TO OVERCOME HARD TIMES
3
Terrific Thursday 08.12 - SKILLS YOU NEED TO OVERCOME HARD TIMES