Training Dự Án – Fenice & Điểm Nhấn Trên ‘Con Đường Tơ Lụa’

100 students enrolled

1
Training Dự Án - FENICE - ĐIỂM NHẤN TRÊN 'CON ĐƯỜNG TƠ LỤA'
2
Training Dự Án - FENICE - ĐIỂM NHẤN TRÊN 'CON ĐƯỜNG TƠ LỤA'
3
Training Dự Án - FENICE - ĐIỂM NHẤN TRÊN 'CON ĐƯỜNG TƠ LỤA'

1
Training Dự Án - FENICE - ĐIỂM NHẤN TRÊN 'CON ĐƯỜNG TƠ LỤA'

IQI_Fenice_Slide0508

File size: 2 mB