Training Leader 16.05 – From Good To Great Leader

Một buổi đào tạo dành riêng cho cấp độ Trưởng nhóm - Quản lý Bán hàng của IQI Vietnam. Được thực hiện bởi Giám đốc Kinh doanh, Ms. La Kim Mỹ Duyên. FROM GOOD TO GREAT LEADER!

Một buổi đào tạo dành riêng cho cấp độ Trưởng nhóm – Quản lý Bán hàng của IQI Vietnam.
Được thực hiện bởi Giám đốc Kinh doanh, Ms. La Kim Mỹ Duyên.
FROM GOOD TO GREAT LEADER!

1
Leader Workshop 1605 - FROM GOOD TO GREAT LEADERS