Xử Lý Từ Chối Khách Hàng Trước và Trong Event Mở Bán

111 students enrolled

1
XỬ LÝ TỪ CHỐI KHÁCH HÀNG TRƯỚC VÀ TRONG EVENT MỞ BÁN